I 2020 ble det varslet oppstart av en verneprosess for Østmarka. Høsten 2022 la Statsforvalteren i Oslo og Viken frem et forslag for nasjonalpark i Østmarka, sammen med to alternative verneformer. Frist for å komme med høringsinnspill er 15. januar 2023, minner Statsforvalteren nå om på sine nettsider, hvor du også kan lese høringsforslaget om vern av Østmarka i sin helhet.

Tre alternativer

Alternativ 1 er Statsforvalterens primære forslag, og det innebærer at det opprettes en forholdsvis stor nasjonalpark, samt at et område vernes som friluftlivsområde.

Alternativ 2 er et forslag med en mindre nasjonalpark, kombinert med et nytt naturreservat og friluftslivsområde.

Alternativ 3 er et forslag uten nasjonalpark, men med en stor utvidelse av dagens Østmarka naturreservat vestover og et nytt friluftslivsområde.

Totalt vernet areal er det samme for alle de tre alternativene, opplyser Statsforvalteren på sin prosjektside for arbeidet med nasjonalpark i Østmarka.

Det var opprinnelig organisasjonen Østmarkas Venner som lanserte forslaget om at deler av Østmarka burde vernes som nasjonalpark, så langt tilbake som i 2012.

Viktig friluftsområde

Utgangspunktet for verneprosessen er skog som er eid av Oslo kommune og Nordre Follo kommune, samt de eksisterende verneområdene i Østmarka.

– Østmarka er et av de viktigste friluftsområdene for befolkningen i hovedstaden og kommunene rundt. Vi har derfor lagt vekt på å utforme verneforslag som gjør at det aller meste av dagens bruk kan fortsette som før, uttaler avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth hos Statsforvalteren på deres nettsider.

De fikk oppdraget med verneprosessen av Miljødirektoratet, som igjen hadde fått oppdraget med å utarbeide et verneplanforslag for opprettelse av en nasjonalpark fra Klima- og miljødepartementet.

– At vi foreslår å verne deler av Østmarka som nasjonalpark betyr ikke at det blir slutt på slutt på skiløyper, bålbrenning, fiske, jakt eller stisykling der dette i dag er tillatt. Målet er at vi skal få plass til alt dette i de nye områdene som vernes, har klima- og miljøminister Espen Barth Eide tidligere uttalt.

Når høringsfristen er ute, vil Statsforvalteren vurdere alle innkomne uttalelser og gjøre nødvendige endringer i verneforslaget. Etterpå sender de saken med sin vurdering til Miljødirektoratet, som også skal vurdere forslagene og sende saken videre til Klima- og miljødepartementet. Departementet forbereder saken og legger forslag om vern frem for Kongen i statsråd. Vedtak om vern skjer ved kongelig resolusjon, skriver Statsforvalteren på sine nettsider.

Les også

IF Frøy ønsker ikke nasjonalpark i Østmarka

Les også

Neida, markaloven beskytter ikke Østmarka godt nok