Gå til sidens hovedinnhold

Trikkebasen på Holtet

Artikkelen er over 1 år gammel

Ref. artikkel i Nordstrand Blad torsdag 2. april: "Sporveien får ikke lokal støtte til trikkebase på Holtet"

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I artikkelen beskrives hvorfor medlemmene i det nye BU (bydelsutvalget) sa nei til Sporveienes ønske om å få omregulert nåværende midlertidig dispensasjon for driften, til en permanent løsning.

Av kommentarer blant annet på Facebook synes det som om noen har lite faktaopplysning om hva som faktisk gjelder og har skjedd på Sporveistomten / Kongsveien 93. Det synes som noen oppfatter at flertallet i bydelsutvalget og at vi beboerne og medlemmene av Bekkelagshøgda Vel ønsker å «nedlegge trikken.» Dette er selvfølgelig ikke riktig, vi ønsker alle miljøvennlige og trafikksikre offentlige kommunikasjonstilbud.

Men det vi har vært og er skuffet over er at ledelsen i Sporveien ikke står ved egne beslutninger om å flytte vedlikehold -/ verksted virksomheten samt nattparkering av trikker til et bedre egnet sted, slik de har hevdet i alle år. Dette har vært begrunnelsen for at de har avvist alle henvendelser om ønske å samarbeide om gode felles løsninger for byutviklingen på Holtet.

Den gangen sporveien startet sin virksomhet på Holtet i 1917 var dette en del av en bondegård. Langt på landet hvor virksomheten ikke var til sjenanse for naboer eller andre. Opp gjennom 100 år så har Bekkelagshøgda og Nordstrand vokst til å bli byområder og en del av stor Oslo. Gjennom de siste 20 år har Sporveisledelsen stadig bygd ut sin virksomhet også på Holtet. Allerede i slutten av 1990-årene innså Sporveisledelsen at deres virksomhet ikke lenger passet inn i det voksende nye bybilde. Med Oslos største barneskole og et av landets største legesenter som nærmeste nabo, er det vanskelig å finne argumenter for at deres løsning bidrar og passer godt til et veltilpasset miljø. På møter med representanter fra forretningsstanden, Bekkelagshøgda Vel og beboerne på Holtet ble det gitt forsikringer om at deres tilstedeværelse i Kongsveien 93 var midlertidig. De hevdet at deres målsetting var snarest å flytte til et bedre egnet sted og at det ble arbeidet intenst med denne løsningen.

I 2004 i forbindelse med detaljplanleggingen av byutviklingen og det nye forretning-/ boligsentret i Kongsveien 93 ble Sporveien igjen invitert til å ta del i planleggingsarbeidet, men også da var svaret avvisende. Deres tilstedeværelse var midlertidig og de arbeidet med flytteplaner, hvor Bjørndalen ble nevnt.

Da vi så opplever at Sporveisledelsen har gjort helomvending i sine planer og legger en av sine to hovedbaser for vedlikehold-/ rengjøring og nattparkering til Holtet, så oppleves dette av forretningsdrivende og beboere som at vi har blitt lurt. Vi hadde sett frem til at vi skulle få det vi var lovet, en forbilledlig byutvikling med et konkurransedyktig og bærekraftig forretningssenter, slik som på Sæter. Men i stedet for et moderne kjøpesenter og boliger, blir nå en av bydelens mest sentrale og verdifulle eiendommer brukt til renhold / vedlikehold og nattparkeringsarena for 50 sporvognsett som brukes i Oslo sentrum.

Disse trikkene kjøres opp hver kveld fra Oslo sentrum for vedlikehold- / rengjøring og kjøres så til sentrum neste morgen. Dette innebærer en sterk økning i trafikk-/ og miljømessige belastninger for alle beboerne i nærmiljøet, som allerede er et sårbart område. I nærmiljøet til basen oppleves allerede støyen fra prøveoppstillinger fra noen få trikker, at støyen fra aggregatene og det skarpe lyset fra de høye mastene rett inn i boligene som uakseptabelt i et boligmiljø. Hver vogn er utstyrt med 3 stk. aggregat for strøm, lys og varme. Hvert trikkeoppsett vil bestå av 2 vogner. I praksis vil dette innebære at vi må leve med støy fra 300 aggregater gjennom hele natten. Det foreligger ingen analyser som sier noe om samlede miljømessige konsekvenser, men erfaringene så langt tilsier at dette blir et h----e , for oss i nærområdet.

Troverdigheten til våre politikere i bystyret bør det også stilles spørsmål ved. De gjør også en helomvending når de beslutter at denne mest sentrale og verdifulle tomtearealet i bydelen, i stedet for å gjennomføre godkjent reguleringsplan for byutvikling har godkjent at Sporveien får bruke tomten til nattparkering av de nye Oslo-trikkene. Denne beslutningen er i sterk strid med ikke bare med reguleringsplanen for området, men også med kommunens egne retningslinjer for byutvikling og knutepunktutbygging.

Det foreligger ingen analyser av hvilke trafikk - / støy og miljømessige konsekvenser dette løsningen påfører miljøet. I kommunens egne forskrifter fremgår også at det allerede på planleggingsstadiet skal fremlegges en konsekvensanalyse som grunnlag før beslutninger tas. En konsekvensanalyse skal belyse hvilke samfunnsmessige fordeler eller ulemper prosjektet medfører. En slik analyse foreligger heller ikke og det er høyst betenkelig da en slik analyse viser at kommunen årlig taper ca. 300 mill. på valgte løsning. På spørsmål om hva blir konsekvensen hvis Sporveien gis tillatelse til permanent drift, svarer PBE i brev datert 01.03.2019, vil verdien av byutviklingen på Holtet være lik null.

Nå har diskusjoner om å legge Ekebergbanen i tunnel fra Gamlebyen og opp til Sjømannsskolen dukket opp igjen. Men kvaliteten på fjellet er så dårlig at det er fare for at hele fjellpartiet raser ut, hevdes det nå igjen. Det er derfor vanskelig å forstå at det fortsatt velges skinnegående løsninger og at en av hovedbasene for nattparkering legges til Holtet, når elektrisk drevne busser er fremtidens løsning. Sportrasen til Ekebergbanen er perfekt for en slik løsning og vil gi en betydelig reduksjon i belastningen på grunnforholdene i fjellet og vil gi miljømessige store fordeler. Dagens trikker veier 65 tonn og de nye trikkene opplyses å være 18 tonn lettere. Men det vil fortsatt være slik at en trikk veier like mye som 10-12 selvgående busser. Med nærmere 600 passeringer i døgnet vil dette bety en kraftig total reduksjon på belastningen i fjellet.