Dagens E6 mellom Abildsø og Økern berører flere bydeler, er en stor barriere og utgjør et stort miljøproblem. Hele området er preget av trafikk, kø, utslipp, støy og trafikkstøv. Veien hindrer god byutvikling i et stort område, og gjør det mindre attraktivt å bosette seg, spesielt i bydel Østensjø.

Løsningen er bygging av Manglerudtunnelen.

 

Venstre er urolige for at Arbeiderpartiet ikke lenger vil garantere for ny tunnel. Det er et svik mot alle som er opptatt av gode bomiljøer og fremtidig utvikling i Østensjø og omliggende bydeler.

Tunnelen vil frigjøre arealer og muliggjøre en bedre byutvikling. Eksisterende vei vil, etter tunnelåpning, kunne brukes til å gi bedre lokale veiløsninger, bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk og gode løsninger for syklende og gående. Den resterende lokale biltrafikken kan reguleres med lavere fart og andre tiltak, for å sikre et godt lokalt miljø med tanke på trafikksikkerhet og forurensing. Arealer kan også frigjøres til bygging av boliger.

 

De ulike alternativene som skal utredes framover, vil påvirke flere bydeler. Tunnellengde, innhogg, rampeløsninger, av og påkjøringer og andre koblinger til øvrig trafikksystem vil være førende for hvor mye trafikk som blir ledet gjennom tunnelen og hvor mye trafikk som vil være igjen i dagen.

Det er derfor ytterst viktig at miljøhensyn bli ivaretatt under planleggingen fremover og ved endelig valg av løsninger i prosjektet. Men at tunnelen skal bygges må det aldri være tvil om.

Hallstein Bjercke

Nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen (V) og Venstres 1. kandidat

Oslo bystyre