Søndag kunne Nordstrands Blad bringe nyheten om hvordan Oslo kommune gjennom flere år har kjøpt opp strandtomter langs Mosseveien. Årsaken er at man ønsker å sikre tilgjengeligheten til fjorden.

Det er bare noen måneder siden en 130 år gammel villa i fjordkanten på Nordstrand ble lagt ut for salg for i underkant av 16 millioner kroner. Den ble solgt etter kort tid, og kjøperen var Oslo kommune. Dette er ikke første gang kommunen slår til når en strandeiendom i området en sjelden gang legges ut for salg. Kommunen eier allerede seks av de åtte bebygde nærmeste naboeiendommene ved Mosseveien.

Ser vi på hele strekningen mellom Nedre Bekkelaget og Ljan, eier kommunen et trettitalls eiendommer i vannkanten. Da er alt fra friområder og båtfester til store villaer medregnet.

Det er gledelig at Bymiljøetaten begrunner oppkjøpene med at de ønsker å sikre at strandsonen blir tilgjengelig for allmennheten i et fremtidig perspektiv. Målet er å få til en sammenhengende kyststi langs Mosseveien fra Fisker Syversens vei til Fiskevollen. Når dette kan skje, er imidlertid usikkert.

Nordstrands Blad skrev i sommer at kun 30 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord er tilgjengelig for allmennheten. Tilgjengeligheten til strandsonen varierer betydelig i Norge, men samlet sett er 70 prosent av 100-metersbeltet langs kysten tilgjengelig for opphold og ferdsel. Oslo kommer dermed ganske dårlig ut.

Regjeringen er imidlertid tydelig på at den vil bruke lovverket for å sikre at folk har god tilgang til strender og friluftsområder langs kysten. Strandsonen er det arealet i Norge som er under sterkest utbyggingspress.

Med Oslo kommunes oppkjøp langs Mosseveien, er det tatt konkrete grep for å sikre tilgangen til sjøen for oss alle. Vi er nå spente på hvordan kommunen skal håndtere kyststripen i et kortere og et lengre perspektiv. Det kan ta tid å vente på at alle tomtene skal bli i kommunal eie og at en kyststi skal bli en realitet. Hva skjer med tomtene og bygningene i ventetiden? Kan man se for seg kafé, eller annen bruk av huset slik at man allerede nå kan åpne for tilgang til sjøen?

Kommunen gjorde gode grep med Sæterstranda da denne ble åpnet for folk flest. Vi ser gjerne mer av dette, og gleder oss til å kunne bruke enda flere av de flotte strandområdene i bydelen.