Boliger trenger folk. Nordstrands Blad setter i en artikkelserie søkelyset på tomme kommunale bygg. I første kvartal 2021 var det i våre bydeler rundt 20 ledige kommunale bygg, ifølge en rapport fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Noen er nylig fraflyttet, andre er det flere tiår siden det var beboere eller aktivitet i.

Alle byggene er ikke egnet som boliger, men mange av dem kunne gitt husly til folk som ikke kommer inn på boligmarkedet på egen hånd. Felles for flere av byggene er at de lider en uviss skjebne. Planer er lagt på is eller blitt halt ut i tid, samtidig som vedlikehold ofte uteblir. Også bygg som skal rives, blir stående.

I Bydel Nordstrand er for eksempel noen av de flotteste eiendommene kommunalt eid, samtidig som flere står og forfaller. På listen finner du blant annet flere bevaringsverdige hus i fjordkanten. Kommunen har kjøpt opp eiendommer langs Mosseveien, for å sikre allmennheten tilgang og en fremtidig kyststi. Det kan være en god langsiktig strategi, men hvis vi snakker årevis med tomme og forfalne bygg, bør det tas grep nå.

Det er leit at disse flotte byggene forfaller. Ikke bare skjemmer det nabolaget, det er også et dårlig signal til andre boligeiere som retter seg etter regler, krav og pålegg fra myndighetene. Våre saker viser at det i flere tilfeller tar årevis før det gjøres avklaringer om hva byggene skal brukes til.

Noen kommunale bygg har det med å bli stående tomme fordi rehabiliteringen blir så kostbar at ingen har råd til å leie dem etterpå. Og når det ikke finnes noen som vil leie lokalene, setter man heller ikke i gang oppussing. Et godt eksempel på dette er et av de tomme husene i Bydel Østensjø, nemlig den gamle rektorboligen ved Abildsø skole.

Felles for kommunale bygg som blir stående tomme over tid, ser ofte ut til å være at det ikke er fattet beslutninger om hva de skal brukes til. Prosesser og prosjektering er ofte tid- og ressurskrevende, på grunn av blant annet omreguleringer, byggesaksbehandling, offentlige anskaffelsesprosesser og rehabiliteringsbehov. Ofte er det en rekke kommunale etater involvert i prosessen. Faren er at ansvaret pulveriseres og eiendomsforetak ikke blir enige om hvem som har ansvaret.

Vi kan ikke se på at eiendommene står og forfaller, og vi forventer at det tas grep. Høsten 2021 slås Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg sammen til Oslobygg, som blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører. Det er å håpe at sakene da løftes ut av skuffen og at byggene blir ivaretatt.